Pogaduchy Wieśka Pluty

FORUM PRYWATNE!!! WCHODZISZ NA WŁASNE RYZYKO I WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!!!

#1 2011-10-06 11:05:36

WYTRWAŁY

Administrator

Zarejestrowany: 2009-07-30
Posty: 1262
Punktów :   

PRYWATNOŚĆ OSOBY PUBLICZNEJ, definicje CZ.I

Wracając do obrad sesji w końcowym jej przebiegu, odczytane zostało moje pismo  - zapytanie w sprawie odwiedzin Przewodniczącego Józefiaka i radnego kalinowskiego w Zakładzie Karnym w Rawiczu Roberta Fryderyka Mazulewicza.
Przewodniczący Józefiak był tak szalenie uprzejmy i w ramach odpowiedzi powołał się na przepisy dotyczące informacji publicznej, ochrony danych osobowych, Konstytucji (art. 47) oraz Kodeks Cywilny (art. 23).

Sprawę traktuję bardzo poważnie, dlatego pozwolę sobie podać kilka definicji pewnych pojęć  aby nasz poziom rozumowania był w miarę  jednakowo wysoki - powyższa uwaga nie dotyczy pewnego absolwenta naszej Alma Mater - elewa*  w dziedzinie komunikacji społecznej.

Na początek zdefiniujmy sobie pojęcie osoby publicznej. Najlepszym przykładem, do tego celu, jaki udało mi się znaleźć w internecie,  jest artykuł rozwiewający wątpliwości, czy  osobą publiczną jest - SOŁTYS.


Czy dane osobowe sołtysa podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o ochronie danych osobowych?

Dane osobowe sołtysa, o ile ściśle wiążą się z pełnioną przez sołtysa rolą publiczną i nie wkraczają w jego prywatność, podlegają ograniczonej ochronie prawnej.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych nie definiuje ani nie używa pojęcia "osoby publicznej". Określa ona natomiast ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych. Ich stosowanie może być, w konkretnych przypadkach wyłączone, gdy wynika to za szczególnych do ustawy przepisów.
Odpowiadając na zadane pytanie warto zwrócić uwagę na przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie. Na mocy ust. 3 powołanego przepisu korzysta on z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Pojęcie funkcjonariusza publicznego zostało zdefiniowane w art. 115 § 13 Kodeksu karnego. Przepis ten – w pkt 4 - stanowi, iż funkcjonariuszem publicznym jest osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wykonywania decyzji administracyjnych.
Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej precyzują natomiast wyrażone w art. 61 Konstytucji RP, ogólne zasady korzystania z prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne poprzez określenie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej oraz wskazanie właściwych w tym zakresie organów.
Pojęcie informacji publicznej określone zostało w art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W świetle wskazanych przepisów informacją publiczną jest każda informacja o spawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w jej art. 6. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 2 podpunkt d) ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnieniu m. in. podlega informacja o podmiotach, wymienionych w art. 4 ust. l, do których zalicza się organy władzy publicznej, w tym o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach. W wyroku z dnia 30 października 2002 r. (sygn. akt: II SA 1956/2002) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż "(...) informację publiczną stanowi każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje, a także inne podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym, lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji. Taki charakter ma również wiadomość niewytworzona przez podmioty publiczne lub odnoszące się do tych podmiotów (...). W myśl art. 2 ust. l ustawy o dostępie do informacji publicznej, na zasadach i w trybie określonym w jej przepisach, każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu jedynie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa (art. 5 ust. l i 2 cytowanej ustawy).
Powyższe implikuje wniosek, że dane osobowe sołtysa, o ile ściśle wiążą się z pełnioną przez sołtysa rolą publiczną i nie wkraczają w jego prywatność, podlegają ograniczonej ochronie prawnej.


http://www.giodo.gov.pl/452/id_art/2160/j/pl/

Widzimy więc, że dane osobowe sołtysa - osób sprawujących tę funkcję, podlegają ochronie prywatności ale w zawężonym zakresie. Biorąc to pod uwagę,  niczym nie zaryzykuję twierdząc, że podobnie  jest w przypadku osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu jak i  zwykłego  radnego samorządowego,  bez względu na to,  w jakim samorządzie terytorialnym; powiatowym,  wojewódzkim czy miejskim,  pełni mandat.

Dodam jeszcze, że każdy  radny działa na "ochotnika", nikt  nikogo do pełnienia mandatu nie zmusza siłom ani łopatom  i że w każdym momencie sprawowania mandatu może z niego zrezygnować, np w związku z uporczywym zadawaniem pytań przez Plutę, na które radny nie życzy sobie udzielać odpowiedzi!


*- Elew - tytuł ucznia Podoficerskiej Szkoły Zawodowej Marynarki Wojennej w Ustce.  W żargonie okrętowym o znaczeniu pejoratywnym, elew to osoba mająca problem z przyswojeniem określonego poziomu wiedzy wojenno-morskiej, natomiast świetnie przygotowana fizycznie do  trudów służby na okręcie. Stąd określenie wywiedzione  wirtualne, skrzyżowanie osła z wołem; odporny na wiedzę -  jak osioł i nie do zajebania robotą - jak wół.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
pracekoparkakrakow.pl busy Hamburg www.wyposazenie-wnetrz.org.pl samochody